Maske 4

2017
Akryl på akvaral papir. Papir klip fra ugeblade fra 1950-1960.
24×30 cm
450 kr
300 kr

Maske 3

2017
Akryl på akvaral papir. Papirklip fra ugeblade 1950-1960
24×30 cm
450 kr
300 kr